[IC] GEONWORKS bumpon Redesign by Nuxroskb

[IC] GEONWORKS bumpon Redesign by Nuxroskb

[Vietnamese]
Xin chào mọi người, sau một thời gian nghiên cứu mình đã nhận ra các điểm không tốt của GEON Feet, vì bề mặt tiếp xúc feet của GEON quá thấp điều đó dẫn tới việc các phím của GEON thường bị âm bàn, khi gõ nghe được tiếng vọng bàn dẫn tới việc có trải nghiệm phím không được hoàn chỉnh. 
Với nhu cầu sử dụng feet trong tương lai từ các con phím sau của mình nay mình đã thiết kế lại feet của GEON tốt hơn.
Việc thiết kế lại và bán hàng mình đã có được sự cho phép từ phía GEON. 

Soundtest cho thấy sự khác biệt giữa feet cũ và mới: (by Linn Types)

Các điểm điều chỉnh mới: 

 1. Nâng 2 đầu của thanh feet cao hơn 2mm 
 2. Các vị trí lỗ gắn vào được làm to hơn 1 chút để chặt vào phím hơn 

Quy trình sản xuất và chất liệu sản phẩm cuối cùng

 • Sau khi IC, đủ MOQ: 500 bộ (1 bộ/ 2 thanh) sẽ tiến hành tới bước tiếp theo
 • Sử dụng công nghệ đúc khuôn thép để sản xuất hàng loạt số lượng 10000 PCS
 • Vật liệu sử dụng sản xuất là silicon 70A - Với các màu đen và xám
 • Thời gian từ lúc bắt đầu sản xuất đến khi trả hàng: Dự kiến 3 tuần 

[English]
Hello friends, after a while of researching, I realized that the disadvantage of the GEON pin is that the height and contact point of the GEON pin is too low, resulting in GEON's keyboards when typing often hear the sound of the keyboard colliding with the table surface, leading to the feeling that the keyboard experience is not perfect.
With the need to use feet for my following keyboards in the future, I have redesigned GEON's feet better.
For the redesign and sale, I asked for GEON's permission.

Soundtest shows the difference between old and new feet: (by Linn Types)

New adjustment points:

 1. Raise the 2 ends of the feet bar more than 2mm
 2. The mounting hole positions are slightly enlarged for a tighter grip on the board

Production process and final product material

 • After IC, MOQ: 500 sets (1 set/2 bars) will proceed to the next step
 • Using steel die casting technology to mass produce 10000 PCS
 • The material used for production is 70A silicon - Available in black and gray colors
 • Time from production start to delivery: Estimated 3 weeks


Back to blog

3 comments

Hey BLACKSIMON, I swear Geon is a very intelligent and experienced designer, except their feet :) I hate you because you told others not smart, why you talk like this? Your f*cking deskmat doesn’t solve the problem. Don’t worship too much, I am a fan of Geonworks, and I admit their weakness :)

CHOBI

you MONSTER.

GEON is a very intelligent and experienced designer who makes the best products in the world.

Unfortunately you are not smart or attractive enough to use a DESK MAT like every other person in the hobby

Blacksimon

Is this only for TKL? I’m currently using generic 8mm bump-ons for my Frog Mini because I noticed the same issues.

Andy

Leave a comment